Tháng 4-5 là hai tháng có ý nghĩa quyết định quan trọng đến kết quả dạy và học trong năm học; đồng thời là tháng có các ngày kỷ niệm lớn 30/4; 01/5. Từ đặc điểm trên đây ...